โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

นโยบายสิ่งแวดล้อม

images1บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด เน้นความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนด นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ดังนี้

  • ควบคุม ป้องกันมลภาวะทางด้านน้ำ อากาศ ขยะ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรมหรือการดำเนินงานของอาคาร
  • ปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด-กฎเกณฑ์ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมติดตาม ตรวจสอบ ให้สอดคล้องและประเมินผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
  • ร่วมอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากร โดยการนำมาใช้อย่างคุ้มค่า หรือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถ มีจิตสำนึก และตระหนักถึงคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุถึงประสิทธิผล