โทร: +66 2 637 8000   แฟกซ์: +66 2 637 8999   อีเมล์: marketing@charteredsquare.com

แบบผังพื้นที่

อาคารชาร์เตอร์สแควร์มีจํานวน 33 ชั้น สูง 100 เมตร ประกอบด้วยพื้นที่สํานักงานและพื้นที่ค้าปลีก 31,000 ตารางเมตร มีชนาดพื้นที่ตั้งแต่ 33 ถึง 1,400 ตารางเมตร ที่มีทั้งวิวของแม่น้ําเจ้าพระยาหรือวิวงดงามของเมืองหลวงให้เลือกตามภาพตัวอย่างด้านล่าง นอกจากนี้อาคารมีที่จอดรถอย่างพอเพียงสําหรับผู้เช่าและผู้มาติดต่อ

โซนล่าง

ชั้น 9-23

โซนล่าง

โซนบน

ชั้น 24-33

โซนบน